inwestowanie

Inwestowanie zgodnie z cyklem koniunkturalnym – czy jest to trafna strategia?


Inwestor wkraczający na giełdę powinien w pierwszej kolejności określić swą strategię inwestycyjną. Determinuje ona bowiem późniejsze jego decyzje. Warto zatem zadbać o to, aby była ona dobrze przemyślana i dopasowana do potrzeb inwestora. Jedną z bardziej znanych strategii jest ta polegająca na inwestowaniu w zgodzie z cyklem koniunkturalnym. Czy jednak jest to właściwe efektywne podejście?

Fazy cyklu koniunkturalnego

Cykl koniunkturalny to zjawisko, które polega na występowaniu wahań koniunktury w gospodarce w kilkuletnich okresach, przy zachowaniu długookresowego trendu wzrostu gospodarczego. Co do zasady wyróżnia się cztery fazy cyklu koniunkturalnego:

  • faza kryzysu – w tym wypadku obserwujemy rosnące bezrobocie i spadek popytu, produkcji, inwestycji oraz cen,
  • faza depresji – następuje koniec spadków, jednak wyżej wymienione wielkości pozostają na niezmienionym, niskim poziomie,
  • faza ożywienia – widoczny jest spadek bezrobocia, a produkcja, inwestycje, popyt oraz ceny rosną,
  • faza rozkwitu – wzrosty kończą się, jednak wyżej wymienione wielkości utrzymują się na wysokim poziomie.

Faza spowolnienia – w jakie aktywa zainwestować?

Strategia inwestowania zgodnie z cyklem koniunkturalnym podpowiada inwestorowi, jakie klasy aktywów powinny stanowić główny składnik jego portfela inwestycyjnego w danej fazie cyklu. W fazie spowolnienia inwestowanie w spółki i fundusze lokujące swe aktywa w akcje i surowce nie jest dobrym rozwiązaniem.

Zrezygnować powinniśmy również z nabywania obligacji charakteryzujących się stałym oprocentowaniem. Eksperci zalecają wówczas, aby podstawową klasę aktywów stanowiła wówczas gotówka i obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Faza recesji – jak się zachować?

W fazie recesji głównym składnikiem portfela inwestycyjnego powinny być obligacje o oprocentowaniu stałym. Mogą one w tym okresie przynieść inwestorowi przyzwoity zwrot. Wszystko dzięki temu, iż dyskontuje się je niższą stopą procentową, co przekłada się na wzrost ich wartości nominalnej. Nie mniejszy wpływ na zdolność kreowania zysku przez tę klasę aktywów ma również wzrost wartości bieżącej przyszłych strumieni pieniężnych z tytułu odsetek.

W przypadku obligacji o stałym kuponie niezwykle ważną kwestią jest jednak określenie akceptowalnego poziomu ryzyka stopy procentowej. Pewne zabezpieczenie przed nim stanowić może dołączenie do portfela obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Ograniczamy w ten sposób potencjalne zyski, jednak w razie niespełnienia się oczekiwań odnośnie obniżki stóp procentowych pozwoli nam to zminimalizować skalę strat.

Faza ożywienia i rozkwitu – jakie aktywa wybrać?

Zgodnie ze strategią inwestowania w zgodzie z cyklem koniunkturalnym w fazie ożywienia, obligacje o stałym oprocentowaniu nie są źródłem aż tak atrakcyjnych stóp zwrotu, jak miało to miejsce w fazie recesji. Obserwowany wzrost dynamiki produkcji powinien skłaniać inwestorów do ulokowania kapitału w akcje spółek lub w fundusze inwestycyjne o strategii akcyjnej, jeśli nie jesteśmy zainteresowani bezpośrednim inwestowaniem w papiery wartościowe.

W fazie rozkwitu zaś wskazuje się na dwie klasy aktywów warte zainteresowania – akcje spółek oraz surowce. Musimy jednak pamiętać o tym, iż wzrosty na tych rynkach nie trwają w nieskończoność. Kiedy PKB zacznie rosnąć w coraz wolniejszym tempie lub nie będzie przyrastał wcale, to oznaka, iż gospodarka wchodzi w fazę spowolnienia. Dla inwestora to sygnał, iż ponownie musi przeprowadzić zmiany w portfelu.

Nie możemy zapomnieć o tym, że strategia inwestowania w zgodzie z cyklem koniunkturalnym, jak każda inna, ma swoje ułomności i ograniczenia, które wynikają chociażby z opóźnień w publikowaniu danych o dynamice PKB. Warto zatem dobrze przemyśleć jej wdrożenie, a najlepiej skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego, w miejscu gdzie założyliśmy rachunek inwestycyjny.


Post Author: goyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *