Umowa o alimenty – najważniejsze informacje


Obowiązek alimentacyjny zawiera w sobie już sama ustawa i na jej podstawie możemy dochodzić roszczeń z tego tytułu. Czasem strony mogą się jednak nie porozumieć w stopniu należytym i konieczna jest interwencja sądu. Dzięki temu w świetle prawa osoba wnosząca o alimenty zyskuje większą pewność ich otrzymania. Można jednak inaczej. Zamiast dochodzić swoich praw przed sędzią dopuszcza się również zawieranie tzw. umów alimentacyjnych. Regulują one szczegóły obowiązku alimentacyjnego w zgodności z obowiązującą ustawą i ustanawiają konkretne warunki, na które przystają strony zawierające umowę.

Obowiązek alimentacyjny

Pod pojęciem obowiązku alimentacyjnego kryje się zobowiązanie do dostarczenia środków potrzebnych na utrzymanie, oraz w pewnych wypadkach wychowanie, osób będących krewnymi w linii prostej lub rodzeństwem. Obowiązek ten najczęściej dotyczy:
– małżonka rozwiedzionego (w przypadku jeśli rozpad pożycia nie był spowodowany wyłączną winą drugiej strony),
– rodzica pozostającego w separacji lub rozwiedzionego,
– rodzeństwa,
– osób, które łączy pokrewieństwo.

Forma umowy

W przypadku umowy o alimenty ma zastosowanie swoboda w zawieraniu tego typu dokumentów. Oznacza to, iż zarówno forma jak i treść (poza kilkoma szczegółami, jak np. dane osobowe) mogą być dowolnie kształtowane przez strony. Dopuszcza się tu ponadto formę ustną, jednak ze względu na chęć uniknięcia niedomówień oraz jasność dowodową w razie roszczeń lub nieporozumień, zaleca się, by sporządzić taką umowę w formie pisemnej, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, podpisanych czytelnie przez obie strony kontraktu.

Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

Należy zauważyć, że strony mają możliwość zawarcia umowy alimentacyjnej także w formie aktu notarialnego. Ten rodzaj kontraktu właściwy jest dla sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny ma zostać poddany egzekucji należności z tytułu umowy. W razie zerwania przez niego jej postanowień, taki akt notarialny można złożyć w sądzie, dołączając do niego wniosek o przyznanie mu tytułu przymusowej wykonalności. Dzięki temu nie zachodzi potrzeba rozpatrywania całej sprawy oraz zasadności powództwa, a pozytywnie rozpatrzony wniosek może stać się podstawą dla egzekucji należności np. przez komornika.

Co znajdziemy w umowie?

Najważniejszymi informacjami wynikającymi z umowy alimentacyjnej są przede wszystkim data i miejsce jej zawarcia oraz precyzyjnie określenie stron umowy, by nie powstały żadne wątpliwości, kto na rzecz kogo zobowiązuje się dopełniać obowiązku alimentacyjnego. By tak się stało w podpisanym przez obie strony dokumencie należy zawrzeć:
– imiona i nazwiska,
– adresy zamieszkania,
– nr i serie dowodów osobistych,
– nr PESEL,
– przypisanie konkretnych danych do jednej ze stron (Uprawnionej lub Zobowiązanej).

Ponadto podstawowymi zapisami w przypadku zawarcia umowy alimentacyjnej powinny być:
– potwierdzenie przez Zobowiązanego chęci do wykonania obowiązku alimentacyjnego,
– precyzyjne określenie wykonania obowiązku (zawierające sposób, częstotliwość, sumę oraz wymienienie np. nr konta, na które mają wpływać alimenty),
– warunki zmiany lub wygaśnięcia umowy (związane ze zmianą stanu majątkowego np. poprzez podjęcie pracy, określenie czasu trwania umowy itd.).

Tekst stworzony przy współudziale adwokat-mirska.pl

Post Author: goyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *